Regulamin

 

1. Właścicielem mm massage studio (dalej jako „Studio”) jest Marzena Małkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą mm massage studio Marzena Małkowska z siedzibą w Katowicach przy ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 40-231 Katowice, o numerze REGON 364318125, NIP 6431439293.

2. Klient, przed rozpoczęciem pierwszego zabiegu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania.

3. Klient oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.

4. W ramach swoich usług Studio prowadzi zabiegi masaży i zabiegi kosmetyczne.

5. Urządzenia wykorzystywane w Studiu do świadczenia usług są najwyższej jakości i posiadają wymagane certyfikaty oraz normy dopuszczające do użytkowania podczas zabiegów. Personel prowadzący zabiegi Studia posiada niezbędne wykształcenie i szkolenia oraz doświadczenie zawodowe.

6. Z zabiegów mogą korzystać wszystkie osoby, powyżej 16 (szesnastego) roku życia o ile przedstawią pisemną zgodę rodzica/opiekuna lub przedstawiciela ustawowego na zawarcie przeprowadzenie zabiegu, w tym akceptację Regulaminu oraz zgodę na poddanie się osoby małoletniej zabiegom.

7. Klient przed przystąpieniem do zabiegu zobowiązany jest do poinformowania pracownika Studia o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, alergiach lub przeciwwskazaniach do jego wykonania.

8. Klient zobowiązany jest na każdym etapie korzystania z Studia stosować się do zaleceń i uwag personelu.

9. Zabronione jest korzystanie z zabiegów oferowanych w Studiu przez Klientów będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub środków uspokajających.

10. Pracownik ma prawo w każdym czasie przerwać zabieg, jeżeli w jego trakcie zaobserwuje u Klienta nietypowe dolegliwości zdrowotne.

11. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym pracownika.

12. Jeśli Klient nie ma pewności, czy dany zabieg będzie dla niego właściwy powinien uzyskać wskazówki lekarza lub personelu.

13. Studio nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne w związku z zatajeniem istotnych informacji, przeciwwskazań i innych okoliczności które wynikają z indywidualnego stanu zdrowia Klienta.

14. W przypadku choroby lub niedyspozycji danego pracownika w dniu rezerwacji, zajęcia zostaną przeprowadzone z innym pracownikiem lub odwołane o czym studio poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem.

15. W sytuacjach losowych, jeżeli Studio nie jest w stanie zapewnić zastępstw w zabiegach innego pracownika, Studio zastrzega sobie prawo ich odwołania.

16. Klient ma obowiązek sprawować pieczę nad wszelkimi swoimi rzeczami osobistymi znajdującymi się w gabinecie zabiegowym.

17. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad czystości oraz zasad higieny osobistej mających zapewnić higienę i komfort pracownikom Studia.

18. Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie, środków odurzających i narkotyków, przynoszenie alkoholu, środków odurzających i narkotyków jest zabronione.

19. Na terenie Studia zabronione jest wywieszanie lub rozdawanie ulotek, a także prowadzenie sprzedaży w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszego zapytania o taką możliwość właścicieli studia.

20. Zabrania się używania, bez zgody personelu, jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

21. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Studio zastrzega sobie prawo do zakazu korzystania w przyszłości z usług oferowanych przez Studio.

22. Reklamacje, związane z zawieraniem umów lub świadczeniem usług przez Studio klient może złożyć w formie pisemnej lub przesłać na adres mailowy biuro@massagestudio.com.pl

23. Studio rozpatrzy reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.

24. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 30 dni, o wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji wraz z uzasadnieniem klient zostanie poinformowany w formie pisemnej.

25. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni przez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie.

Do góry